E-MAIL: vercajch.eu@gmail.com

TEL: +421 915 723 250

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Marián s.r.o. (e-shop Vercajch.eu)

 

Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Marián s.r.o., Vrádište 138, pošta Vrádište 90849, IČO: 47546298 a kupujúcim cez e-shop Vercajch.eu (prípadne inou, kupujúcim preferovanou formou).

 

 

Kupujúcim je spotrebiteľ, alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom 

je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby, alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

 

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.  Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingovým oznámeniam predávajúceho a nebudú inak zverejnené či poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových oznámení predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení a taktiež v znení zákona č. 122/2013 Z.z O ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely plnenia - uzatvárané kúpnou zmluvou a taktiež na príležitostné zaslanie ponuky e-shopu Vercajch.eu. Zákazník má možnosť kedykoľvek zrušiť registrované údaje alebo požiadať o ich zrušenie (toto neplatí pre archivovanie už vykonaných objednávok, ktoré musí predávajúci archivovať v zmysle zákona).

E-shop Vercajch.eu (A-studio Andrej Irša) mál vykonanú registráciu informačného systému. Potvrdenie bolo vydané 13. februára 2014 Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 201402471.

Od 20.06.2018 všetky práva a povinnosti elektronického obchodu vercajch.eu preberá spol. Marián s.r.o.

Spoločnosť sa zaväzuje že bude postupovať podľa zákona o GDPR  že tieto informácie nezneužije, riadne uschová tak ako je stanovené v Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prevádzková doba

On – line objednanie je možné kedykoľvek. K telefonickej objednávke použite čas od 8.00 hod do 17.00 hod, vrátane soboty .

Pri osobnej návšteve je nutné dohodnutie termínu telefonicky na tč. +421 915 723 250 . Toto číslo je možné použiť aj pri záujme vyskúšania ponúkaného tovaru.

 

Ceny

V on-line e-shope www.vercajch.eu sú aktuálne platné ceny. Ceny sú konečné. Ak nie je uvedené inak – štandardne sa neposkytujú v e-shope Vercajch.eu žiadne zľavy (napríklad množstevné). Aktuálna cena je upravovaná priamo v ponuke e-shpopu podľa cien dodávateľských. Zákazník však pri väčšom objeme, alebo pravidelnom objednávaní tovaru môže dostať darček – avšak v prípade zrušenia kúpno - predajnej zmluvy na tovar ku ktorému je darček poskytnutý zaniká aj právo na darček (tento musí byť vrátený, alebo zaplatený dodávateľovi (len v prípade, že nie je možné jeho vrátenie).

 

Objednávanie

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.vercajch.eu on-line objednávkou cez e-shop, e-mailom, poštou prípadne telefónom.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke aj v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednanie je najlepšie realizovať objednávkovým on-line formulárom cez e-shop, ktorý v plnej miere obsahuje všetky náležitosti objednania. Komu takáto možnosť nevyhovuje – môže na základe vlastného rozhodnutia použiť aj mail s identifikáciou tovaru a jednoznačným súhlasom zaplatenia ceny tovaru a zasieľateľských nákladov (avšak aj v takomto prípade platia všetky pravidlá, stanovené pre e -shop). Akceptovaná je aj telefonická objednávka - aj v tomto prípade však musí byť vyjadrený jednoznačný súhlas s cenou tovaru a zasieľateľských nákladov. Prosíme ctených zákazníkov, aby prednostne využívali možnosť objednania cez e-shop. Ostatné spôsoby sú ústretovými alternatívami pre zákazníkov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nevyužívajú, či nemôžu použiť on-line objednávku e-shopu (napríklad zákazník nepoužíva on-line komunikáciu, nemá prístup na počítač a podobne). Pri telefonickom objednávaní nie je zhotovovaný záznam.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu

Marián s.r.o

Vrádište 138

pošta Vrádište 908 49

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu (nie je podmienkou), v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s uvedeným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

Platobné podmienky

Predávajúci ponúka nasledovné platobné možnosti:

1. platba vopred bankovým prevodom,

2. platba poštovou poukážkou

3. platba dobierky (na účet)

4. platba priamym vkladom na účet predávajúceho

5. splátkový predaj nie je možný.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho, avšak prebratím tovaru prechádza zodpovednosť za tovar na zákazníka (pričom platia Záručné podmienky).

 

Dodacie podmienky

Osobný odber.

Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo nim poverena osoba.

Zasielanie

-Zasielkovňou vyzdvihnutie balika na zvolenéj pobočky Packety 

-Kurierom na adresu kurierskou spoločnosťou DPD

Cenu dopravy nájdete na webovej stránke Vercajch.eu kv kategorii Doprava Platba

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ak je táto napr. neúplná, alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu vercajch.eu@gmail.com, spísať s dopravcom protokol o škodovej udalosti a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

 

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20. 6. 2018

 

Formuláre:

Reklamačny protokol.pdf